(INPRESION KONPILE PAR YANI MAURY, TEACHING ASSISTANT, UOM EK KAVEESH ISSUR,
REPREZANTAN BA FRENCH YEAR 1 EK BA FRENCH
AND TRANSLATION STUDIES, YEAR 1, UOM)

Sa inisiativ-la inn pran nesans dan klas kan finn abord kestion plas kreol dan Moris. Dan ka Parlman, nou finn swazir pou esey met li an-senn pou gete koman li kapav fonksione. Reaksion ek lopinion bann etidian apre sa lexersis la bien pozitif. Dapre Neeshi Beeharry par exanp, kestion-la pa ti mem poze, parski: « Langaz lepep, nou langaz. »  Pou bann lezot kamarad klas, partisip dan sa proze-la ti avan tou enn fierte, me osi enn lexperyans anrisisan. Premie dabor, finn bizin fer tradiksion enn PNQ, ki ti swazir par azar, apartir Hansard. So lobzektif: gete si size ki pe trete-la kapav fer par medium Kreol Morisien.

Dapre Cecilia Louis, « li pa ti enn tradiksion fasil parski ti ena boukou term ki nou pa servi kan nou koze toulezour; inn bizin fer resers pou trouv bann ekivalan an Kreol Morisien ».

 

Pou Kelly Ang-Ting Tone : « Pou met li an-senn apre letap tradiksion, dan kad Zourne International Kreol 2017, finn ena preparasion pou ki li pa kouma enn parodi ». Li ti enn lexperyans dan sans ki premie fwa ki enn evennman koumsa finn organize ek lokazion finn done pou verifie si li posib.

Nityam Beedassy, ki ti zwe rol enn Minis dan reprezantasion-la, dir ki “dimounn kapav konpran Kreol pli bien ki Angle ». Neeshi Beeharry, ki ti zwe rol Speaker, trouve ki ena boukou fos krwayans lor Kreol. « Boukou dimounn panse ki si met KM dan Parlman, li pou vilger. Me mo pa partaz sa lopinion-la akoz avek nou group, nou finn travay tradiksion la ek, dan okenn moman, pa finn ena vilgarite. Dayer mo finn fer rol Speaker, ek bann fraz-la ti ena tou zot degre formalite ki ena dan kontext Parlman. »