Sa semenn-la (Lindi 18 Zilie 2011), dan Mauritius Institute of Education (M.I.E.), enn nouvo letap inportan finn fransi dan Moris lor devlopman ek evolision lang kreol dan so faz standardizasion ek rekonesans institisionel, kan Minis Ledikasion finn deklar ouver staz formasion bann fitir profeser ki pou ansegn Kreol dan bann lekol primer apartir Zanvie 2012. Enn lokazion pou nou dan ribrik Anou Koz Parol (4e edision zordi), pou revinn lor inplikasion ki transformasion enn lang oral an enn lang ekri ena lor diferan nivo, dan sosiete kot servi li. Zordi, pou nou ribrik « Reflexion lor langaz ek lang », nou pe extrer lesansiel nou bann linformasion depi dokiman Lortograf Kreol Morisien (Akademi Kreol Morisien, Avril 2011, pp. 24-26).