JASON LILY

Enn parfin lete,
Enn parfin kiete,
Enn plan fer kone,
Enn plan ki dirize.
Navig dan profonder to regar,
Gran dilo, ase pou fer mwa kwar.
Ki diskit avek lavi ena fwa pa vremem lideal,
Se enn signal ki bato nou rev inn dres so lavwal.
Enn parfin laverite,
Enn parfin limanite,
Enn parfin sansib wey,
Enn parfin sa prinsip wey.
Asiz dan profonder to rev,
Later sek vinn fertil, wi gagn pa kwar.
Pe vire ek valse ek lavi,
Plan abstre transform an kado beni.
Enn parfin to rev ki bwar dan lasours
Liniver infini inn larg twa dan lekours,
To zoli pou gete, enn extre to lesans
Inn parfim lespas, les plas a to bote,
To sarm ek to “real truth”.
Parfim to lam ek pozisionn to bousol,
Fini indike ki to inspirasion pou viv,
li’nn ariv ziska mwa dan ler kot
Ti bizin sa revelasion pou beni sa sol.