Mo fek trouv twa, krwaz twa dan kwin lari,

Pourtan to pa rapel, ilizion oubien reel ?

To’nn kriye mwa, Lao laba dan sekter maron,

Kot mistik anbras fizik, kot mazik anbras koutim.

 

To fek trouv mwa, dan karo mo Nani,

Pourtan mo pa rapel, mo vizion pa tousel !

Mo’nn kriye twa, lor sa laplenn beni, dimounn

pe sante, lafime monte, gran dimounn pe exprime.

 

Toultan zot inn dir mwa ki mo ena regar mo nani.

Twa to ti pe koz football, serin ek lepok angle.

Mwa mo ti anvi konn lor maronaz, rebelion,

selebrasion ek koutim depi lenn.

Later dan ler, gout a gout mo trouv pli kler.

 

Pourtan se to regar ki’nn rakont mwa,

Li plonze dan zistwar enn lavi ki pa ti fasil,

To pann tro bizin rakonte, to non boukou ti kone,

Sagrinan ki nou ti nepli, ena sans pou kontign koze.

 

Zordi se to lasann ki mo pe gete, anvole ver lorizon,

mo bann kestion res dan zot pozision.

Enn vizion.