Sanjay Jagatsingh

Dan enn interviu an Fevriye 2014 dan Mauritius Times Sithanen dir ki etnisite eksplik ant 65% a 70% rezilta sak eleksyon an mwayenn ek li finn al ziska 85% trwa fwa ek ant 50% ek 55% pu de 60-0. Li ti osi dir ki sa zame pu sanze. Nu rapel usi ki li ti prevwar ki Ptr/MMM ti pu gayne par 60-0 parski « 40% + 40% = 80% ». Pa bliye ki li ti sanz sirkonskripsyon. Li ti kit nimero 18 kot li ti for pu al dan nimero 13. Si linn buz dan nimero 13 se sirma pu bann rezon etnik parski samem fakter pli inportan dapre li. Amwin li kwar ki dimunn laba pa kone ki li ti fer ar lintere labank. Ek se sirman pu bann mem rezon etnik ki li ti poz dan nimero 18 plizir fwa.

Be kuma li eksplike ki linn tronp li par 47 siez pu Desam 2014, ki li mem finn perdi so siez ek ki Ramgoolam ek Boolell pa finn eli alor ki zot ti eli dan zot sirkonskripsyon sinq ek sis fwa dafile? Lot zafer se kifer li pann poz so kandida dan nimero 18 an Desam 2017? Drol usi ki pann truv li lor lestrad Ptr ant 2015 ek preske lafin 2017 non? Ek kifer li pann gayn tiket an 2010 uswa poze kuma indepandan swa dan nimero 18 ubyen dan nimero 13? Anfet li ti dekrir sa bayantaz 2010 la kuma pli gran trayizon politik (lol!). Be si sa ti vre li ti kav prezant li divan lelektora ek nu ti va gete si pa li ti pu fer enn top skor kuma Dayal an 2000 (Dayal ki ti perdi so job kuma komiser lapolis ti pu eli si ankor mwins ki 300 dimunn ti vot li olye Daureeawoo).

Bon se vre ki se pa promye fwa ki li ti pe montre ki li pa tro for dan analiz. Pa limem ti dir nu pu gayn krwasans 8% si bes taks kuma linn fer a partir 2006 (mank omwin 300 milyar rupi dan lakes guvernman par rapor a so previzyon)? Apre nunn truv so reform elektoral: enn veritab galimatia danzere.

Sa zafer etnik la se enn diversyon pu ki zot kav kontinye kul Moris ek bann politik ki favoriz zot ek zis enn ti ponye dimunn. Zot pe gayn traka parksi dimunn zot lizye pe uver de plis an plis. Dernye de reklam se Desam 2014 ek Desam 2017.