JASON LILY

Dan kwin, dan enn lasam,

Dan enn bis, dan karo kann;

Imin li exklame, exprime ek partaze.

Relizion, li pa seki nou panse ek

Bondie inn sanz kostim pou boukou so bann size!

Sanz delo an divin, biskwi Marie an briyani,

To vot an lingo, role model an fanatik,

Kantik an slogan politik,

Bez kout frik bliye lazistis.

Asasinn nou drwa sivik,

Pou enn pogne biye mazik.

Insilte nou konesans,

Insilte nou krwayans,

Insilte nou desandans,

Insilte nou avek enn ezans.