BABITA THANNOO

Ferm to lizie

Pans to lakaz.

Ladan ena to lavi

To memwar

To lazwa

To lapenn

Dan konfinnma

To finn bien kasiet

Dan to lakaz

So ler

Ek so saler

Finn protez twa

To fami

To zanfan

Sak ti kwin to konn par ker

Sak ti kwen to finn okipe

Ek lamour

Ek lazwa

Pou to viv bien

An pe

Ek trankilite

Mwa osi parey

Selma gouvernma

Finn dir kraze

Lerla mwa mo lavi

Zot finn zet dan kwin

Dan freser ki bat dan lezo

Zot finn fors mo piti

Lor lari

Dan bwa

De bout tol

Sink bout dibwa

Mo ti ena enn lakaz

Parey kouma twa

Ladan nou ti dormi

Nou ti manze

Mo zanfan ti zwe

Mo pa finn aster later

Sa later la

Mo mama ti netwaye

Mo gran dimounn ti prie

Mo zanset ti travay li

Selma gran misie pa finn done

Zordi mo trime

Kouma twa

Mo viv ar 1 kas

2 sou

Later li pa pou mwa?

Mama later

Li pou twa?

Ek to det?

Li pou patron?

Li pou gouvernman?

Pou li vande?