POËMA ZÉPHIR

Ier ti to fet, ier tou regar ti poze lor twa, ier tou dimoun finn selebre twa ! Me ki to pozision fam ? Eski to ankor pe gagn maltrete, pe sibir diskriminasion ?

An 2019, mo bann santiman partaze. Sitiasion dan Moris pou bann fam pa tou nwar ni tou blan. Nou pa kapav plegn enn ta dans sa pei-la. Nou pa sa kantite persekite la. Wi ena ankor bokou inegalite ek linzistis par rapor a sa bann et ki donn lavi. Me personn pa pe lapid nou parski noun koz avek enn zom ou pe met nou dan kaso akoz noun mars tousel lor lari. Isi nou ena kan mem nou drwa pou koze. Nou ankor kapav lager pou nou drwa ek fer respekte nou. Nou stati inferier pou touzour lamem. Se pou sa rezon-la ki nou bizin pa res kourbe ek pa pas pou viktim touletan.

Si to pe gagn bate lakaz, pran enn kouraz al tir sa Form 58 la. Tonn tronp to mari ? Asim bann konsekans si se li pe anvi demann divors. Se to swa kinn amen twa la. Si to pa pe kapav viv an armoni avek to lekor, aret get sa bann “Tuto” lor YouTube la. Sakenn ena enn zoli zafer ki lezot pena. Bote enn fam li pa aret zis ar groser so sin, ronder so fes ek fines so lazam. To vo plis ki sa. Pa parski to talon fer 10cm e ki to fandi komans kot dantel to kilot ki to enn siper fam. Montre osi ki to ena inpe matier griz.

Aret montre lasosiete ki to zis enn bout laser ou bien zis enn poupet ki pe bizin fer tou pou li. Pa pe dir ki nou pa bizin bann zom. Okontrer, li pa enn laont pou demann zot al rod enn gaz laboutik. Pa akoz enn bann laksion koumsa ki savedir nou pe soumet. Nou pe soumet kan nou pe les sa kiltir rabes fam la kontigne.

Alor mo ser, antan ki fam, komans sanz to mantalite. Olie to pou kraz sa fam akote twa la, ed li pou avanse. Fer sa ti garson ki pe grandi devan twa la aprann respekte fam. Se kan to swagn bann rasinn ki pli tar to gagn zoli frwi. Si to pe rod sanzman, komans dan to lakaz, to lantouraz, edik bann pli tipti pou ki nou gagn sans demin pou viv dan enn pei pli sin. Si zom fam ti kapav viv bien san ki zot fer dominer ant zot mem, nou ti pou ena plis resours pou “deal” avek kiksoz ki pli grav ki pe koul sa bato kat kouler la. Fam morisienn, twa osi to ena to rol ladan, Bouze !