Jonathan Naigon

Fasil kritike
Fasil dir get parabol lor lakaz bann skwater.
Fasil kritike kan nou get sa depi nou lekran iPhone, pe asize dan nou ti sofa, ti lipie lor gro lipie, ti tas dite so dan lame pandan freser pe kas pake deor !

Posib ki parabol-la, se sel lwazir ki zot ena, pandan ki mwa mo ena mo loto, mo moto, mo bato, pe gagn tiake kan mo anvi. Mwa, mo ena pitay pou pey enn biye avion pou al vizit enn montagn feray dan Pari. San bliye mo ti selfi.

Kifer zot pa fer zefor pou arive ? Kifer zot zis atann gouvernma fer tou pou zot ?
Posib kan mo tap enn laport, li ferme. Mo tap deziem li ferme mem. Mo tap trwaziem li ferme mem. Alor avek mo dinite, mo prefer aret « fer zefor ».

Nou tou pa koumans lor mem lalign depar. Ena inn ne avek enn mari lavans, san obstak. Ena kinn ne dan gradin, premye loz, mem pena pou galoupe. Ena kinn ne bien derier lalign depar, menote, lipie atase. Apre pe dir zot galoup mem lekours. Ek biensir, mo razout tou kalite kritik pou anpes zot galoup lekours-la.

Mo dir « zot net kontan bwar »… Pourtan, kan mo get dan bann pub shik, zame mo pa trouv okenn skwater… Pourtan, tou dimounn bwar… Kom kwa, mo stati sosial definir si mo gagn drwa bwar ou pa.

Mo dir « zot voler »… Pourtan kan bann gro palto pe kokin, mo ferm lizie… Ankor enn fwa mo stati sosial definir si mo gagn drwa kokin ou pa.
Mo dir « zot pa anvi fer zefor »… Pourtan, mo konn mari bokou dimounn pa anvi fer zefor, me sinpleman parski inn ne avek enn kwiyer larzan dan labous, li pa sibir kritik.

Fode pa bliye ki later pa apartenir a nou. Nou zis de pasaz. Alor sak laksion ki mo fer, sak mo ki mo dir, eski li pe anpir problem-la, ou bien li pe kontribie pou rezoud li ? Parski si mo koze zis pou anpir problem-la, alor vo mye mo ferm mo labous ek bwar mo dite so dan mo sofa trankil…