Sakenn lor simin pou bizin kontinie, ziska ler pou arete.

NAD’N K.MANIKKAM

Parmi, sakenn ek so brin lespwar

Ala enn lot mouton nwar an depar

Twa, kinn tro zwe ek kouler tropikal

Bien merite, ki to lamour sap lor kal

Monn get to drapo, lumpen proleter

Pou liberte, tonn finiol rev defanser

San etiket idantiter, to kares liniver

Sinplist, vantar ek tou pwal diniter

Twa, kinn fer alfabet koz lapoezi

Tonn tini lafebles, kont lipokrizi

To batman divin, depi larenesans

Marse koma fervan pelrin rezistans

Porter bonn parol, krase lor fon blan

Militan, onet vivan san zigzag sanblan

Lwin de konfor ek to dou regar tirkwaz

Zistwar angaze grave dan nwar lardwaz

Lizie ek laswer konpoze an rim imaniter

Respe anrasine respir lor santie liberter

Langazman patriyot, res fransiz, san repi

Limilite bien nouri, zordi dan brouyar gri

Dan tou oter to grander, to inn kit troupo

Ale, to lezel batan, direksion zardin repo

Forzron ki ti oule refasonn lavi margoz

Sir, ti pou’anvi dernie koutir an Fil’Roz

Prosen lagar, to tousel kone !