- Publicité -

Free Man

LIONEL LAJOIE

Les mo seve trankil,
Si kouler liniver zwenn dan mo ti zil,
Aksepte mwa ek mo lanvi viv lib,
Lor foto-fami ena mo plas lor pelikil.

- Publicité -

Les zot parol laenn san repons,
Les zotmem brile ar lakoler,
Setaki tro konbat mons, limem vinn enn mons,
Dife pa tengn dife, lager amenn plis lager

Les mo exprim seki mo ete,
Moris mo pou sant to bote,
Memsi mo pa zanfan ki to plis gate,
Kikfwa enn zour to pou realize

ki, plis ki lezot, se a to limaz ki mo’nn fasone.

Nou lidantite, les nou-mem determine,
Pa rod ferm nou dan zot bwat,
Nou limanite, pa esey rezime,
Nou plis ki nou lantouraz, ki nou bataz, ki nou bann nat.

Les eklat nou langaz,
Les li kriy lamour, lazwa, laraz,
Limem nou lakaz,
Kot nou koumans nou aprantisaz.

Les nou dir laverite, ki pa zordi pa dime pou eklate,
Seki tro lontan zot pe rod kasiet,
Ki kalite zot koz-koze, magouye, moulougande,
Mont lor nou latet, zis pou satisfer volonte zot bann met.

Les tonbe seki diviz nou,
Nou oule, nou pa oule, nou tou kreol,
Ki so sinwa, afrikin, blan, indou,
Swazir : viv kouma frer ou kreve kouma fou?

Aprann nou listwar, pou pa reviv li ankor,
Get lepase an-fas ; kisana viktim, kisana an-for?
Napa bliye listwar, tanki nou inioran zot pou for,
Kone kot to sorti, to pou realize to valer vo plis ki lor.

Free Man (Text dedie a Joseph Reginald Topize, Kaya, ki’nn ne le 10 Out 1960)

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour