JASON LILY

Good bonzour, moniman.

Telman monimantal, ki nou bliye ki to sinbol fondamantal.

Bonzour mo pep, to’nn telman esansiel ki to rol inn vinn enn badinaz, enn zwe, enn biznes well.

Alo nou-mem, konsian ki memwar zanset esklav ek zot rezilians, eski nou’nn bliye nou ena devwar onore ?

Mo lexpresion libere anba mo teras, mo dite, ek mo laksan prononse, legacy zis enn fer valwar souvan zis kan li ramenn lamone, dan slogan tel ou tel piblisite wei !

Mo gagn dimal, parski bann ki ti bizin soutenir, protez, ouswa zis donn plas a afirmasion lepep nwar dan so pertinans inn vinn so lennmi.

Mo gagn dimal parski dime mo zanfan pou ne nwar me li pou bizin prouv li plis pou gagn seki li merite.

Mo gagn dimal parski parey kouma nwar gagn rol ek aplodisman zis kouma entertainer ouswa sportif alor ki li enn sitwayin, ki dan tou metie ki existe, ek dan tou klas,

So kouler kontign fer per, ouswa ena sinonim malang ek san-ker, taker alor ki a la baz li enn konstrikter.

Dan mo lavenn ena disan zanset esklav maron, imigran Lind, kolon, zom de kouler lib. Wi tousala.

Me ankor ena tro bel dekalaz. Gagn travay zis akoz to fas pase, akoz to kas pase, me to konpetans pa vinn fakter premie.

Imaziner Morisien kontign konstrir, get gran sourir mo gran dimounn ki anvi nou

kontigne konstrir. Ek pa bliye onor so memwar, nou onor so lamor, nou onor so lapor.

Nou ouver laport nou lam, nou get ek lizie nou leker, travers sa gro troma, rekonet nou rol, sakenn dan sa sosiete-la pou ki sakenn vremem fier ek kapav prodwir meyer de li-mem, liver kouma lete.

Nou kapav sa Le Morne, sa moniman-la pou nou tou, sa pwisans ek lafors ankre ek rekonesan. Me sa fode nou tou anvi. Wi.