JASON LILY

Enn lindi gri, asize dan bor lili,
Mo reflesi.
Kouma ou ti sa Soley ki mo ti refize,
alor ki mo ti pe grelote.
Mo nam vwayaze mo aterir dan bor lazete,
Ou ti pe atann mwa pou nou anbarke,
depi komie lane ?

De trwa gout dilo sale fwet lor mo “chest”,
Nou tou inn pare pou chake,
ou lame dan pou mwa,
ou dir mwa nou al reve !
Mo zwe boure, mo rod demaye,
pa kwar dan mo boner,
Dan mo konstriksion mo oblize soufer,
ek res dan perdision.

Ou Soley, ou pann les mwa kontign radote,
Grizay, siklonn ou’nn res lamem, fidel ek ou persiste.
Dan bor lazete, ou’nn fer mwa konn lezot sansasion,
Son-zimaz-prozeksion sanz dimansion.
Toutakou mo trouv gout lapli aroz later nou lam,
ek ou reyon nouri sa semans lavenir. Sa sourir !

Asize dan bor mo lili, mo reflesi,
kouma nou bizin apresie zour kot partou gri,
pou akeir saler reyon saki beni.