BRUNO RAYA

Sak fwa kan ena eleksion
Nou trouv sa gro mons kominal
Toultan kan ena promosion
Nou trouv sa gro mons kominal
Kifer nou pa fer seki Bon
Pou nou touy sa gro mons kominal
Kan nou pou viv kouma enn sel nasyon
Li pou tonbe sa gro mons kominal

Si vremem nou kontan nou pei
Nou bizin lager pou nou sov li
Si vremem nou enn pep ini
Anou aplik meritokrasi
Lor nou tizil tropikal
Bizin montre valer larmoni
Fode pa ki nou viv kominal
E sa li pou mari zoli….

Me kifer kan ena eleksion

Nou trouv sa gro mons kominal

Toultan kan ena promosion

Nou trouv sa gro mons kominal

Kan drapo la flote dan ler
Nou santi nou mari fier
Nou pavion rouz ble zonn ver
Nou tou sarye li dan leker
Kan morisien briye ayer
Repiblik Moris a loner
Nou dir Bondie beni nou later
Pou nou avanse Dan lalimier

Me a sak fwa kan ena eleksion

Nou trouv sa gro Mons kominal

Toultan kan ena promosion

Nou trouv sa gro Mons kominal

Bann Lespri kominalis
Li mari danzere dan Moris
Si pa panse morisianis
Nou pei pou tom dan presipis
Linite nasional ki nou bizin
Pou nou kapav al pli lwin
Pa ekout bann lespri malsin
Ki diviz nou nasyon morisien

Wi parski sak fwa kan ena eleksion

Nou trouv sa gro Mons kominal

Toultan kan ena promosion

Nou trouv sa gro Mons kominal