DR JIMMY HARMON
ALAIN LARIDON
PÈRE FILIP FANCHETTE
Les Amis de Guy Rozemont

Joseph Guy Rozemont finn ne le 15 novam 1915 dan Porlwi. So papa ti apel Joseph Alexis Anatole Rozemont, so mama enn mamzel Josephine Marthe Danré. Zot inn marye an 1911. Guy Rozemont ti ena enn frer, Philippe, ek enn ser Marie Thérèse Yolande.
Kan Guy Rozemont ti ena 4 ans, zot inn kit Porlwi ek zot inn al res dan Bobasin. Guy Rozemont finn touzour ena enn lasante frazil ziska so lamor: souvan li gagn bann problem respiratwar, brons sere.
Kote ledikasion li ti bien briyan. Li ti saki sa lepok-la nou apel enn “boursier la petite bourse” (fin sikl primer). Se koumsa ki li rant dan Kolez Royal Kirpip. Deza adolesan, avek enn karakter for ek indepandan, li komans gagn problem dan lekol. Finalman, so bann paran prefer tir li Kolez Royal ek met li Kolez St Zozef dan Kirpip, ki dimounn ti apel Kolez LeFrer. So frer Philippe ti osi enn zelev Kolez St Zozef.
Malerezman, Guy Rozemont pann resi konplet so letid dan kolez. An 1931, so papa mor. Li ti ena 16 zan. So fami pas par bann moman difisil : zot gagn gro difikilte finans. Guy Rozemont bizin aret kolez ek al travay. Li al fer tou sort kalite travay: dan lizinn sikriyer kouma pezer kann, lanfle kamion, marin, eksetera. Se koumsa ki li konn douler klas travayer, sirtou bann zouvrie.
Bann gran dimounn touzour dir ki Rozemont ti enn gran om politik. Li ti enn bon orater, li ti ena don laparol ek li ti ena bann zoli ekspresion dan lang Kreol. Li ti bet nwar bann patron. Li ti ena enn “franc-parler” ek bann lagazet sa lepok-la ti souvan atak li. Me li pa ti dekouraze, li ti persevere. Bann ki finn konn li dir li ti enn “meneur d’hommes” avek bann gran kalite.
Enn 22 Zanvie 1940, enn Inspekter Travay ki ti apel Georges Mayer organiz enn konkour sega lor radio. Sa lepok-la ti ena enn sel radio ki ti apel The Universal Sound Equipment LTD ek so proprieter ti apel Charles Jolivet. Ena lari ki port so nom dan Bobasin kot li ti reste. Enn sega parmi ti fer boufon Dr Curé ki ti bien koni a lepok kouma fondater ek Prezidan Parti Travayis, Labour Party. Pa ti ena bokou dimounn ki ti ena radio sa lepok-la. Zis enn fami dan bien ki ti kapav aste enn radio pou zot lakaz. Dr Curé pa ti tann sega me dimounn ti fer li kone ki finn dir lor li. Alor li desid pou pourswiv radio-la ek li demann dimounn vinn temwin lakour. Li pa gagn personn. Me enn gramatin, enn zenn om prezant devan so lakaz ek dir Dr Curé ki li so temwin. Dr Curé pou gagn so “case” an kour. Se komsa ki Guy Rozemont vinn pros ar Parti Travailliste ek li rant dan Parti Labour. Li ti enn dimounn sinser, ki rant dan politik pou konbat linzistis. Li pou organiz bann travayer akote bann lezot gran lider sa lepok-la : Emmanuel Anquetil, Pandit Sahadeo, Ramnarain.
De 1947 a 1956, li vinn Prezidan Parti Travailliste apre lamor Emmanuel Anquetil. Dan eleksion zeneral 1948, Guy Rozemont sorti an tet de lis dan Porlwi. Li rant dan Parlman (sa lepok-la pa ti Asanble nasional me li ti apel Konsey lezislatif). Parmi bann ki dan Parlman sa lepok-la, Emilien Rochecouste, Raymond Rault, Guy Forget, Sookdeo Bissoondoyal, Sookdeo Balgobin, Ramsoomer Balgobin ek Dr Seewoosagur Ramgoolam.
Le 19 Septam 1946, Guy Rozemont marye avek Edith Elise Commins dan lasapel St Ignace, Rozil. Guy Rozemont ti rankont Edith Commins dan enn magazin. Alor, li ti enn kou de foud. Fami tifi pa ti vreman kontan. Me lamour Guy ek Edith ti for. Zot inn persevere. Edith pou touzour soutenir Rozemont dan so konba. Me an 1954, Edith mor avek enn kriz kardiak. Guy Rozemont inn abat avek sa. Li ti vef laz 39 an.
Malgre dekourazman avek lamor so madam, Rozemont na pa pou bes lebra. Li fer pas plizir mosion dan Parlman: par ekzanp donn konze piblik le 1er Me, Fet Travay – se le 1er Me 1950 ki nou pou gagn premie konze piblik zour 1er Me – ; donn sibsid lor diri, lafarinn, ek plizier lezot mezir ankor pou amelior lavi bann dimounn. Li pou vwayaz bokou pa kouma depite me kouma sindikalis dan bann renion internasional. Li pou al Lond, Milan, Tanzani, Soudan, eks.
Alor ki pei pas par bann gran boulversman politik avek bann premie konferans konstitisionel dan Lond, Guy Rozemont tonb malad dan sa moman-la. Le 23 mars 1956, 6h tanto li rann so dernie soupir dan lopital Kandos. Lanterman deroul dan legliz Sacre-Cœur, Bobasin. Li antere simetier St Jean.
2 zan avan so lamor, an 1954, enn lagazet raporte ki Guy Rozemont finn dir dan enn “meeting” piblik : «
L’île Maurice peut devenir et deviendra par la volonté du peuple un État libre et indépendant qu’on le veuille ou non. »
Sa parol Guy Rozemont-la pou vinn lafors inspirasion pou fer nou pei al ver lindepandans an 1968.

….

Référence

Mée P.Rivière, Guy Rozemont, le défenseur des plus démunis, Osman Publishing.