JASON LILY

(Se enn refleksion apre partaz bann kamarad ki viv avek VIH, mwa mo seronegatif).

Mo viv avek enn Viris ek li apel HIV. To bien riy ek mwa ziska ki ofisielma to kone ki mo ena sa mal-la. Li apre enn relasion san kapot ki mo’nn infekte, apre de zour mo ti kwar ki mo ti lake ! Me erezman ena swin ki Morisien napa bizin peye, erezman ena dimoun ki get mwa ek valer dimoun ki mo ete. Saki permet mwa viv pli bien, malgre difikilte, febles ek douler mo gagne, se lakonviksion ki mo lavi kapav ale ninport kan. Donk mo respekte sa kado-la, mo respekte bann ki konbat pou sif infeksion bese, mo pa rod enn koupab me plito mo rod solision. Eski to anvi ki sitiasion sanze pou bann dimounn ki viv ek sa viris-la ? Ouswa to sipoze santiman de siperyorite pli for ki kapasite to posede pou regar ek manier-la sanze ?Exklizion ! Diskriminasion ! Ou swa Solision ?