SURESH RAMPHUL

Mo pa pou koz okenn manti

Mo dir ou laverite

Politik zame ti dan mo disan

Zame mo fi nn ena kitzoz

A fer avek sa zistwar-la.

E pourtan

Enn bo zour mo gagn enn call

Dir mwa get enn kout

Si mo ti kapav donn enn koudme

Pou eleksion.

Mo admet mo ti gagn enn vre sok

Mo pa ti le kwar

Me lakaz bann-la met ar mwa

Dir mwa beta na pa fer lekouyon

Se enn mari sans

Ki fi nn tom depi lesiel

Ladan to pou ariv bien bien lwin

Ena tou pou gagne naryen pou perdi

Tchombo li na pa kite

To pou dan korek, to fami osi.

E alor dizour o lendemin

Mo retrouv mwa

Kole avek enn parti politik

E avek enn tiket dan mo lamin.

Kan kas bwat

Ki arive ou kwar?

Mo sorti parmi bann premye.

Ziska ler mo pa le kwar

Ki mo zetwal kapav fi le kumsa.

Dimin zot pou trouv mwa

Dan Parlman

Dan lagazet ek television

Mwa ki zame

Pa ti taye pou fer politik.

Note: This poem was written in English under the title

«The Accidental Politician” much before the General Elections 2019.