URVASHI BABAJEE

Mem kan nou kriye to nepli tande. Mem kan nou plore to nepli trouve. Napa dir ki nou pa pe soufer ! Li pou fos ou mem vir kouma enn mansonz terib. Alor, dir nou, pou kifer finn met twa dan enn pozision kot nou ti donn twa nou konfians? Souvan lespwar li byin mins. Tou seki finn dir napa finn fer kouma bizin. Si ena pou konfese, pou tro boukou ziska pou met twa direk dan lanfer. Napa soke ! Kan to pou konpran kamarad ki nou finn ase ek twa ? Nou nepli anvi santi to loder ! Initil pou sant mem sante, nou finn aret get zozo par so plimaz. Mem enn bal kouler pa pou ena lefe kont nou dezespwar ki nwar. Ala nou mesaz pou twa ek seki pou vini apre: nou finn trouve komie kouma twa ki finn vini ek finn lev pake finn ale kan sez-la ti tro so pou zot asize. Li vre kan to ena pouvwar to bizin konn servi li, me napa abize. To finn fer inakseptab vinn akseptab. Enn zafer to bizin konpran, ki nou finn plin ar trouv mem sinema.

Lane ale, lane vini, mem kouyonad. Alor ki to fer zot tou vinn kouma mouton, ki met nou tou an akor. Li inportan, nou bien dakor kan nou pe viv dan enn pei kouma Moris. Me nou pa otan ris ki sa ! Kan bann malin ek seki pe rod deklar pli intelizan ouver zot pos ek etranze pou swadizan enn nouvo vizion pou nou pei. Zoli diskour. Bokou sekre pou prepar teren pou gagne. Al mem ziska kokin ek pou koup riban ou lev pavyon. Wadire, enn vre jalsa !

Sakenn get pou so prop lintere parski imin li koumsa, li pans seki pou li avan. Sakenn fier so prop sikse. Si zot apel sa laviktwar, pou nou li enn vre pouritir. Get nou ! Nou ankor pe dormi lor lapay mem si nou pe trase lanwit lizour, zis pou enn bouse manze. Napa bizin dir nou letan margoz ek so dominasion byin amer avek enn ta koze kouyon ki bril zorey. Ena fwa nou pa rann nou kont ki nou pena gran soz. Apart lapo, lezo, leker ek lafors !

Li vre ki laliberte nou finn gagne me sinbol ek langazman kouler esklav ki fwete dan nou lekor ankor byin prezan ! Ti finn dir nou pa tro tar pou nou reve mem si nou finn perdi sime. Napa les listwar ansene ek kriye pou ki nou kiltir propaze. Alafin, nou pe vinn kouma bourik, nou pe oblize aksepte kot nou lopinion disparet. Represyon lor ledo ek latet li bien prezan me finn ena boukou ant nou finn rasazie ek mem diskour. Ladrog pe fer ravaz ziska mem gagn enn gran teritwar dan pei. Anou apel li kouma enn lanpir pou diab. Ki lavenir to pe koze ? Kan dan sak kwin sime, enn zenes ki pe tonbe. Pa fouti bat lezel pou pran so prop lanvol ek reziste pou trouv dime. Fami seki finn perdi so piti ki kone. Ki grander pwisans ladrog kapav ena ? Kifer ena bat lamok, fer violans manifeste ek perdi larezon, ziska mem fer krim, touye ziska pe touy zot prop disan.

Enn zour kan boukou pou koumans koze, pou fer pei tranble lerla pou tro tar pou rekile. Souvan laverite difisil pou aksepte me mem to parol pou nepli servi pou kares nou desizyon. Nou pe vinn kouma bann resipian ki deborde ek mem manze. Sibir, komie pou sibir ? Nou nepli bann pion ki pou bouz gos drwat kouma oparavan. Tanpi, nou lizie nepli ferme pou bann destriksion parey. Nou koler pe anplifie. Pa zordi, pa dime, nou silans pou revolte ! Ki destine ? Kan to pe dir seki twa to anvi dir me pa seki nou anvi tande. Aret dir devlopman, parski li pe vinn enn vre masak. Nou pe perdi nou lespas. Ki li lamer ek later, li pe vir anbalao. Ape kraze kouma konfeti ziska vinn enn vre landikap pou bann imin ek zanimo; kot nou lanatir pe vinn sek telma beton pe fer plas. Eski li normal sa ? Pa fer amalgam kamarad, nou konpran tou. Malgre tou, prepar twa pou fer fas !