URVASHI BABAJEE

Ki kote pou ale?
Kan nepli ena sime
Kan kat kote laport ferme
Demon dan latet ape fer lefe
Pa kapav efase
Forse pou asime
To nepli parfe
To lapriyer nwaye
Dan larm ki to verse
Kifer pa li?
Ziska to vinn to prop lennmi
Si zot riye pa savedir profi
Ena pli katar ki twa
Ape sant mem refrin
Pou deklar sivilize
Ki dan fami, ki ek so lennmi
Zis pou gagn pri
Pou zot samem paradi
Ape deklar beni
Twa zanfan lari
To fer nou gagn gidigidi
To larkansiel pli zoli
Mem si to leker tourdi
To lerwa to lavi
Mem si parfwa to touni
Respe trouv dan lespri
Samem pli gran lotri
Koze pou zot tande
Pa les menti vinn vre
Mem si pou zot li sakre
Seki to dir pli presie