Dev Virahsawmy

Fifteen-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg addressed the U.N. plenary in Katowice, Poland, condemning global inaction in the face of catastrophic climate change.

GRETA THUNBERG

Every Friday, I miss classes to sit outside my country’s parliament. I will continue to do so until leaders come into line with the Paris agreement.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/26/im-striking-from-school-for-climate-change-too-save-the-world-australians-students-should-too

DISKOUR GRETA AN MORISIEN

(Tradixion par Dev Virahsawmy)

Mo apel Greta Thunberg. Mo ena 15 an. Mo viv dan Laswed. Mo portparol LAZISTIS KLIMA ASTERLAMEM.

Boukou dimoun dir Laswed enn ti pei e seki nou fer pa enportan. Me lavi finn montre mwa ki mem pli piti kapav amen sanzman. Detrwa ti zanfan ti fer bann media koze kan zot ti desid pou pa al lekol pou proteste. Aster nek mazine ki pou arrive si tou zanfan desid pou pa al lekol pou proteste.

Me pou reysi nou bizen koz prop ek kare-kare mem si sa pou anbarasan. Isi, zot pe koz krwasans ekonomik ver ek eternal parski zot per pou perdi lakot popilarite. Donk pou zot nou bizen kontinie fer seki finn met nou dan trou, kan realite pe dimann nou pez fren imerjennsi. Zot enkapab koz seki bizen koze. Zot pe zis pran zot lakrwa pou met lor zepol bann zanfan.

Mo pa bizen popilarite. Mo bizen lazistis klima. Mo bizen okip nou planet. Nou pe sakrifie nou sivilizasion pou permet enn ti pogne dimoun plen kofor ar pitay. Nou pe sakrifie nou biosfer pou permet dimoun ris dan pei ris kouma mo pei, viv dan lix. Soufrans mazorite pe finans lix minorite.

An 2078, mo pou selebre mo laniverser 75 an. Si mo ena zanfan, kikfwa zou pou pas lazourne ar mwa. Kikfwa zot pou poz mwa kestion lot zot. Kifer zot pa finn fer nanye kan ti kapav fer kiksoz? Zot dir zot kontan zot zanfan plis ki tou. Kifer zot pe souk lavenir zanfan san laont?

Tank zot pa okip seki bizen fer, olie fer bann ti kalkil politik, peyna lespwar. Pou okip enn kriz, bizen dabor rekonet ki ena enn kriz. Lenerzi fosil bizen res anba later e nou bizen konsantre lor lazistis ek prankont. Si nou sIstem pa kapav reponn lapel, be bizen sanz sIstem la.

Nou pa finn vinn isi pou sipliy bann gran lider montre ki zot ena leker. Dan lepase zot ti movi ar nou; zot pa finn e pa pou sanze. Nou nepli ena exkiz ek pretex; nou nepli ena letan. Nou finn vinn isi pou dir zot ki sanzman pe vini, kontan pa kontan. Vre pouvwar, li dan lame lepep. Mersi.

Version Morisien: 17.12.2018