NAD’N K. MANIKKAM

depi rasinn tann

makak la savann

lodas kler – protez zot bann

volonte pou efas diferans

volonter dilie transparans

dan kartie – dialog linite

laba lot size – size planifie

revolt pouse – apiy plans

similasion an permanans

lintegrite an sispans

zigile lor balans

korpere  federe  asosye

konsantrasion onivo – eze

kolok  konferans  seminer

limaz bizin refer

plan akouse

triange bizin reklame

tansion dime – zame

djoukal – temwin depi yer

zordi poz premie pier

panse,  parol,   aksion  – mem moto

stratezi anarsik deryer rido

lokipasion  – meyer yerarsi

refrin – dan letan va reflesi

manier routinn – eternel

sovgard koutim – tradisionel

nou mizer – siperfisiel

zot konfor – esansiel

lot febles resanble bagatel

dan soley so nway sandel

soufle koki  – gran rezonans

ranpli violon – parol frol silans

lamitie, lapatri an karans

depi nesans – target bayer later

ziska pliye lager

deryer lepe – pretann lape

diplomasi an atant

lor papye lantant

rev reve – realite glis lapant

pliye respekte – lot fas mezantant

komie tan ankor

zefor pou plor for

larm koule an nor

katastrof pled ditor

kouma kapav propriyeter

pasaz pou dezour kotway later

gran dezir batir lanpir

trenn lombraz – zenerasion lavenir