Depi anviron 25 an, trwaziem lindi Zanvie enn zour konze piblik dan Lamerik pou komemor memwar enn gran personaz istorik: Dr Martin Luther King Jr. Sa zour-la, le 15 Zanvie, souvan kwinsid ar dat nesans sa gran dimounn-la. Ofe, lalit finn bien long avan ki sa zour-la vinn konze piblik e finn bizin mem koudme enn dimounn kouma santer Steevie Wonder pou ki sa vinn realite. Sante ‘Happy Birthday’, par Steevie Wonder, efektivman baze lor lavi Martin Luther King.
Si li ti ankor vivan zordi, M.L. King ti pou ena 83 zan. Dimounn sirtou rapel li pou so konba an faver egalite drwa ant Blan ek Nwar dan Lamerik pandan Mouvman Drwa Sivik dan lepok 1950-1960. Sa konba-la finn permet li vinn pli zenn lorea Pri Nobel pou Lape an 1964.