JASON LILY

Nou rev piblik,
Lor nou repiblik.
Tann dir desizion or-lalwa,
Me eski nou kone ki vremem nou drwa ?

Kisana ki port responsabilite,
Kisana ki vre responsab ek lite,
Kisana ki respond ek imilite,
Kan nou larogans motiv sa lipie nou pe poze.

Nou em repiblik,
Nou rev li lozik.
Tann dir premye fwa to konpran seki sa
Ete lopresion, enn bezer linpresion non ?

Kisana ki pou rod lazistis,
Kisana pou zis tir,
Tir so kanet dan zwe kouma,
Met li devan so vre inplikasion depi tan banane.

Nou kapav revolte, nou kapav revolisioner,
Nou kapav indigne, nou kapav leve.
Me ki zafer Ki motiv sa ?
Lorgey larogans ouswa
Vremem enn nesisite pou lazistis
sosial pou tou dimounn Wei ?