- Publicité -

Kit enn tras

JASON LILY

- Publicité -

Gout par gout, nou ti dan enn basin, zordi nou pe viv lor zis enn gout. « Enn period difisil », zot dir, « nou pou refer », tann dir ! Letan kapav dir, me se ou regar ki pli dir. Li dir mwa ki ou respekte mwa zis kan mo fer ou riye, kan mo fer ou pran ou vibe, kan, ek enn sinp melodi, ou bliye ou bann traka.

Ariv mwa enn zafer ki fer mwa kas sa batman-la brit, britalite net. Me zordi mo gagn tit pares, roder bout ouswa…

Mo krwaz ek de dimounn gramatin, ki pe ramas plis beze ki mwa, enn ki so soset depareye, li pe bwate, li pena kas pou pran enn mask nef, ek li pa pe tal lame nanye. Li pe vann enn bann linz li’nn koud, pou mwa li enn sanpion. World Champion Category, to gagn mwa la?

Lot dimounn-la, li’nn vinn « netway so telefonn », parski zimaz res flou. Mo mazinn linportans ek souvenir ki ladan fer mwa mazine kan mo ti voltiz mo telefonn dan enn lakoler terib, ki’nn pase vit. So Rs 200 poze lor latab, travay inn fer, li al ek enn lazwa ki mem kas pa gagn aste.

Gout par gout, pa apre pa, mo retrouv lesansiel, zafer fitil res kot li pli bien, mo swazir pou les Bondie kontign gide. Apre tou, nou ena pou kit enn tras, ki pou permet bann apre nou, viv. Viv pli bien !

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour