Kitfwa ou pou konpran.
Kitfwa ou pa pou kontan.
Kontan ki ou pe konpran,
Ki ou pou bizin rann kont, pri kontan.

Larm ranpli so leker, nepli lepok fer laraz,
Laz inn rantre, rann li kont ki ena dimounn pa sanze.
Zordi kouma enn boner, li permet li
Realize ki enn maler, nepli gagn drwa moter laper.

Kitfwa ou pou grandi,
Kitfwa ou pou aksepte perdi,
Perdi ou vilin labitid, pou konpran ki
Laverite li liberater, ki lakaz mansonz
Limem ki destrikter.

Larm ranpli so memwar, nepli lepok badinaz,
Saz, wi sazes pe koze, li realize ki pa tou dimounn ki pare.
Zordizour li pli fasil amenn rol bliye,
Ki servi pardon pou ki tou lasenn ki amare, kase !