BRUNO RAYA

Komie fwa nounn dir ki dan linite nou pou avanse
Komie fwa nounn dir bizin solidarite
Komie fwa nounn dir ki nou pou fer bann la tranble
Komie fwa nounn dir e komie fwa nounn dir?

I say
Bizin met an Pratik se aksyon ki konte
I say
Bizin leve do mo pep pou fer kitsoz sanze
Bizin kone ki nou le, kouma nou pou atake
Nou bizin koste ansam pou nou revandike
I say
Arete fesbouke abe desann lor sime
I say
Sort dan mond virtuel e vinn dan realite
Kan nou na pa dakor nou bizin manifeste
Pou fer tann nou lavwa fode lepep kriye

Komie fwa nounn dir ki dan linite nou pou avanse
Komie fwa nounn dir bizin solidarite
Komie fwa nounn dir ki nou pou fer bann la tranble
Komie fwa nounn dir e komie fwa noun dir ?

Kan to pou konpran pe bizin fer linion?
Linion fer lafors pou montre nou pozision
La konpreansion li pou amenn la solision
Enn solision pozitiv pou lanasion
I say
Bann la pa anvi trouv nou ape regroupe
I say
Parski bann la mari per nou fou enn beze
Nou bizin koste ansam pou fer kitsoz sanze
Si to pale koste me na pa vinn plinye

Komie fwa nounn dir ki dan linite nou pou avanse
Komie fwa nounn dir bizin solidarite
Komie fwa nounn dir ki nou pou fer bann la tranble
Komie fwa nounn dir e komie fwa noun dir?

I say
Lalit nou pe amene li bizin deroul sinser
I say
Konba ki pe deroule li bizin deroul ar leker
Pasifikman nou la pou nou drwa ki nou pe lager
Pou sosiete sanze nou bizin fer leneseser
I say
Se ki nou pe anvi, se enn lavi meyer
I say
Kont lopresion politik nou pe bizin azir
Nou lepep nou pa dakor kan lalwa la li dominer
Anou fer mouv ansam pou bann la na pa gagn fer…