SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS

« Twa to dan tel kominote e to bizin vot pou seki dan to kominote »
Komie fwa mo finn tann sa fraz-la depi kinn anonse ki pou ena eleksion.
Pe inport ki mo ete…
Eski kan ti ena JIOI, mo ti kriye « Ale pou mo kominote » ouswa « Ale Moris » ?

Eski kan ena enn mor dan enn aksidan mo gete ki kominote dimounn-la ete pou mo sagrin ?
Non, mo sagrin parski se enn konpatriot kinn desede.
Eski kan mo al lopital, mo gete ki kominote dokter-la ete avan mo al fer mwa konsilte ?
Eski si mo bizin met disan mo demande be sa disan-la pou enn dimounn dan ki kominote sa ?
Eski kan mo trouv enn dimounn inn tonbe lor sime mo gete dan ki kominote li ete pou mo relev li ?
Eski mo get kominote profeser mo zanfan kan mo pe avoy li lekol ?

Non mo pa poz mwa tou sa kestion-la…
Be kifer, kifer nou Morisien, nou gete ki kominote enn dimounn ete pou nou al vote ?

Arete ek sa mantalite-la
Anou reazir kouma enn sel lepep, enn sel nasion
Anou gard sa lespri morisianism ki nou ti ena lor JIOI-la !