JASON LILY

Komsi afors zour pase,
Nou pe bliye nou limanite.
Se bien enn kestion ki mo pe poze.
Enn baz pou fer fondasion
Nou rekonstriksion apre
Sa pasaz difisil ek sa rapel langaz linite,
Ki nou tou koze.

Konfinnman se lokazion pou asize
Ek zis konpran ki pe deroule.
Fast life inn fini bez nou
Afors nou fer konpetision ek forget nou destin beni.
Wi partaz, koudme, sansibilite ek solidarite
Gagn drwa res nou priyorite.
Ansam dan ladversite.

Pli for, nou pou resi sorti ladan pli for.
Nou ena lokazion servi nou vilnerabilite
Pou konpran ki tou seki nou oule,
Li sorti mem pei, mem landrwa ki nou pe regne.
Ki nou febles fer nou trouve ki personn pa
Pa merit ki nou tret li kouma enn pestifere.

Zordi li kapav twa, li kapav mwa, li kapav
Dan to fami, ki nou rapel ki nou tou imin.
Ek ki nou bizin plis kouraz, ena plis lafwa
Ek plis solider ek nou prosin.

Konpreansion.