JASON LILY

 

Li enn zistwar ki paret mari banal,

Ena pou dir twa napa vinn fer bakanal

Me li konsern bann exsantrik,

Dimounn ki servi plis letan pou

fer sanblan konpran.

 

Li konsern zistwar enn rev, rev bann

Zabitan ki res dan lipie montagn

Zabitan zil ki res dan bordir lavil

Zabitan zil ki pa anvi les sa bann kontra

Imoral-la kontigne.

 

Li zistwar enn kamwad, ki kontan fer twa

lakolad

Amenn twa dan tou sort program,

Ti fed’kan lor laplaz, ti dine lor fey banann.

Bel tam-tam parmi la ot sosiete,

Montre twa ki li zere, sa zafer ki apel

melanze.

 

Me kamwad-la, so zintere pou twa li miner,

So fas B zame pou vinn dan lalimier,

Li koz twa kouma enn fakter ki fer so limaz

briye,

Li fann biye lor twa kouma sipakiete.

Insanse ?

 

Ein sanse mo pe delire,

Ein vomie mo ferm mo lizie,

Nou kontign les twa ti kamwad, sign

to kontra

Ek brakonn nou konsians.

 

Nou bann gran inn diboute,

Zot inn montre nou sime.

Ek se bien ziska laverite eklate,

Ki nou pou arete.