URVASHI BABAJEE

Kot zot finn fote?
Si zot ki finn vote?
Ape viv, me kondane
Boukou sekre, parfwa forse

URVASHI BABAJEE

Koze sivilize, pa pou sanze
Kot zot finn fote?
Si zot ki pa trouve?
Si zot ki pa tande?
Boukou ape divize, pou zot prop manze
Tap lame, lot kote magouy ape touye
Samem demokrasi?
Limanite ape pouri,
Linzistis ape gagn pri,
Laverite, pa krwar manti!
Kot zot ete?
Kot solidarite?
Aret fer pese.
Aret get kalite.
Bizin swazir pou dime!