DAVIS TEWARY SALEGRAM

Lang Kreol Morisien itilize par mazorite Morisien depi bokou deseni. Pourtan, nou trouv enn rezistans pou servi li dan parlman, dan lekol ou dan sertin media.

DAVIS SALEGRAM TEWARY

Pou rapel, Kreol Morisien finn introdir dan nou bann lekol primer, segonder ek liniversite. Malgre sa, boukou paran dekouraz zot zanfan e pa donn zot lasans aprann lir ek ekrir dan zot lang maternel. Eski se parski zot panse ki sa lang-la li rezerve zis pou enn kominote ? Si nou fer enn sondaz dan bann lekol kot Kreol Morisien ansegne, nou pou trouve ki mem bann zanfan ki vinn depi kominote kreol refiz aprann sa lang-la. Eski nou soufer alor de enn konplex dinferiorite kot nou panse ki lang ki bann kolon finn kite, setadir, angle ek franse, pli siperyer ki nou lang maternel ? Mo les zot reflesi lor la…

Enn lot plas kot Kreol Morisien pa retouv enn plas lezitim, se dan nou parlman. Nou bizin dir li fransman, nou klas politik vreman ipokrit kar zot fer zot kanpagn elektoral an kreol afin ki zot kapav konvink enn mazorite Morisien me zot per pou servi sa mem Kreol Morisien-la dan parlman swadizan akoz li tro vilger e li pou bles sansibilite dimounn. Bann kamera ki finn instale montre nou ki se pa Kreol Morisien ki pou introdir zoure dan parlman… Nou pa kapav azordi kontinie viv dan enn pei ki ena plis ki sinkant-an lindepandans depann lor bann lang etranzer, ador sa bann lang-la e mepriz nou prop lang. KM se leritaz komin ki tou Morisien partaze e nou bizin fer tou pou met li an valer e konstrir nou lidantite morisien otour sa lang ki reini nou.

Bann media, prive sirtou, zot finn sanz lavi bann Morisien depi plizir deseni. Sepandan, pli gran repros ki nou kapav fer zot se ki zot pa servi KM dan form ki finn prekonize par lakademi Kreol Morisien. Zot ekrir KM kouma zot trouv bon dan zot zournal e zot fayir dan zot rol pou edik popilasion. Li sagrinan kar bann media ti kapav vinn sa katalis ki vilgariz litilizasion KM parmi popilasion Moris dan so lansanb. Si bann media anvi ed nou pei pou fransir enn kap e promouvwar morisianism atraver lang KM, ler finn vini kot zot bizin donn zot koudme e ousi pran zot responsabilite.

O-dela bann prezize, bann konsiderasion kominoter ou politik, nou oblize azir: letan finn vini kot nou pou bizin asim nou responsabilite anver bann zenn zenerasion e redonn Kreol Morisien plas ki li merite dan nou sosiete.