Ala enn parti intervansyon Sithanen dan konferans de pres ki Ptr finn organize mardi le 19 desam. Li pe esplike ki tiena 90 bwat pu 13 polling station dan eleksyon parsyel. Apre linn atard li lor 30 counting classes. « Dan 3 nu kandida inn gayne par plis ki 50% vot MMM. » Bon etan done ki nu, bann elekter, pena lespri kuma Ramgoolam abitye dir nu bizin rekonesan ki Sithanen finn esplike nu ki sa ve dir. Bolo Doctor Sahab. « Sa ki sa ve dir pu sak 2 vot ki MMM inn gayne nu kandida finn gayne trrrwwwwaaaaahhhh vot dan 3 counting room. » Pann konpran mem? Mosi parey. Enn sans Dr. TINAnen la mem. Ekzamp nimero 2. « Dan 18 counting room, nu kandida finn bat kandida MMM par 135% se ta dir nunn gayn plis ki 2 fwa vot MMM. Pu sak 2 vot ki MMM inn gayne nu kandida finn gayn 4.7 vot. » Ayo pann konpran kot linn gayn sa 4.7 la.

« Plis ki 2 fwa. » Sa but la monn resi konpran. 2×2 = 4 ek 4.7 pli gran ki 4. Me 4.7 la kot sorti? Ah gran mersi enn lot lekzamp pe vini. « Dan 7 counting room, nunn bat kandida MMM par 235%. » Ki sa ve dir sa? « Sa ki sa ve dir ki Arvin Boolell inn gayn 3 fwa plis vot ki Nita Juddoo. » « Sa ve dir pu sak 2 vot MMM Arvin Boolell finn gayn 6.7 vot pu li. » Pu li? Tchombo! Bann lezot vot ki linn gayne la pa pu li? Ein akoz sa mem li ti pe dir se enn vot pu Moris sipaki. « E anfin dan 2 room Arvin Boolell finn bat Nita Juddoo par trrwaaahhhhhh san katrovin pursan. Setadir 4 fwa plis vot ki Nita. » « Setadir pu sak de vot MMM Arvin Boolell inn gayn 9 vot. »

Ayo dokter nu pa sir nun konpran. Mo panse u bizin donn ankor inpe lekzamp. Kifer u pa pran eleksyon zeneral desam 2014 ek anu dir u kumans par sirkonskripsyon no. 13? Si u ti kav esplik sa zafer 40+40=80 la usi ti pu top.

SANJAY JAGATSINGH