Anne Emmanuel

Later ek lamer
Ziska taler
Anou konpran zot vre kouler
Zot ena si tan valer
Se pou sa nou pa per

Se avek kouraz
Ki nou montre nou la penn, san laraz
Parski nou krwar dan dialog ek partaz
Nou pa pe fer anfantiyaz
Nou pa le akrosaz ni bel tapaz

Personn proprieter nou lamer
Nou tou aksioner nou later
Ou rod met enn pariaz ?
Nou later nou lamer
Pou nou, se pa enn badinaz

Pa ankoler
Anou trouv enn lakorite san anbaz
Li pou pli saliter
De la division, anou res an marz

Anou gard lespwar aster
Ansam, anou okip nou leritaz
Lesperans se nou langaz
Linite se nou kouler