JASON LILY

Mo Nani fer mwa tande, tann lavwa ki’nn

fatige ar kriye :

Enn panie nepli reste.

Mem mo pagn inn flote inn ale.

Lamar amar nou lespwar fer plas

Rod fer nou kwar ki inn fini tar.

Enn panie manze kapav reste,

Mem pou partaze ek seki nepli res nanye.

Lespri resi konbat dezespwar

Rod fer nou kwar ki nou problem pe rezoud.

Debalansman. Sanzman. Baraz kraze.

Bataz sanze !

Pas par lafnet, pas anba laport, divan-derier

sir lekote,

Pran preske tou seki nou posede,

Sof nou dignite.

Baraz tonbe, miray preske, lotorite tarde,

Li ena lot priorite.

Enn sans mo ena mo pansion,non?

Get beze, dan lamar zis tou inn ale.

Mo dezespere, mo araze, mo fatige tap

Tap laport seki ena power pou gagn zis

Inpe dimounn pou tande.

Me non, mo lavwa inn fatige ar kriye.