- Publicité -

lamer pe toufe

SURESH RAMPHUL

- Publicité -

salte pe ogmante

piyanter pe leve

nou lamer pe perdi

so kouler

li nepli ble kouma avan

li nepli izienik nonpli

gramatin tanto

lizour lanwit

milye bato ale vini

res traverse mem

kakofoni fer nou latet

abriti,

nou stresse

nou, bann organism marine

ankor vivan,

nou pe dir

nou nepli kapav

nou pe sifoke     

les nou respire

lamer dan dife

dimounn pretann pa trouve

prodwi farmasetik

laparey elektronik ise

bann matyer toksik

metalik rouye

plastik, e bann kiksoz

ki pa ditou ekolozik

tou pe fini dan losean

sitiasion bien kritik

nou pe dir

nou nepli kapav

nou pe toufe

les nou respire

lamer dan dife

dimounn pretann pa trouve

explwatasion pwason

pe fer san refleksion

nou tou kone

komie pe mor dan file

lamer dan dife

dimounn pretann pa trouve

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour