NICK JORDAN ALI SAUMOO

Lamizik li enn langaz iniversel
Lamizik li okip 50% nou lavi
Ena kout avan nou al dormi nou ekout lamizik
Kan nou dan loto ou dan bis nou ekout lamizik
Kan al zim ou fer jogging nou ekout lamizik
Mem kan nou kwi ou bien mem kan ena enn ti plan romantik nou met lamizik

Lamizik pou mwa li inportan
Li devlop nou limazinasion
Li devlop osi nou bann lemosion
Mem defwa li enn sours dinspirasion

Lamizik li dan bokou evenman nou lavi
Kouma maryaz, laniverser ou mem parfwa dan laprier
Enn lemond san lamizik se enn lemond ki fer fas a bokou problem
Parski lamizik li enn terapi, sirtou ki parfwa li kalme nou lespri

Lamizik li mistik
Li kapav fer nou riye, plore ek pli souvan li fer nou bouze
Mwa mo fier ki mo pei ena bann lamizik kouma seggae, gamat ek sega
Lamizik li ti la, e lamizik li pou touzour la