Kan nou fer referans lamizik kreol, nou rod dir tou bann stil lamizik ou sante ki finn kree dan bann koloni ki (finn) lie ek lesklavaz, e ki pa finn inporte depi deor. Dan bann pei Karaib, nou retrouv bann form lamizik kouma Biginnm, Zouk, Lewoz, Kadri, Calenda, Laghia, Bèlè (Franse : Bel Air), Mazurka, etc. Me nou kapav ossi azout bann stil lamizik ki sorti dan bann pei kot koz bann Kreol ki ena enn baz lexikal angle, kouma Reggae (Zamaik), Calypso (Antig), Steel Drum (Trinidad), etc.
Parmi bann lamizik kreol Losean Indien, nou ena Maloya (Larenion), Moutya, Kanmtole, Kontredans (Larenion ek Sesel), Sega Ravann, Seggae ek bann lezot varyant resan (pou Moris), Kadriy ek Sega tanbour, etc. (Rodrig). Anou rapel ousi ki lintriman lamizik Makalapo sorti depi bann zil Sagos.