JASON LILY

 

Ou’nn esey konpran sans zenerozite.

Eski li enn pavion ki ou pe sakouye,

Pou dir ou bravo ou pe partisipe ?

Ouswa enn demars ki prop a limanite ?

Ou kone, partaz lesans san bel piblisite.

 

Mo ti pe kas enn poz ek apresie,

Sa zoli pie ki’nn les so fey tonbe,

Pou nouri sa tipti ki anba li ti pe pouse.

Mari zoli, lanatir ansegne.

 

Mo ankor rapel sa matant-la,

So pos troue, me kouma li’nn rekolte enn manze,

Li’nn degaze mazinn seki kouma li pena nanye.

Terib sa hin mo névé ?

 

Kitfwa nou kapav rapel ek rekonekte,

Ek labondans liniver ki aksesib,

Wi sa lamer infini li permet tou dimounn profite,

An atandan, ki nou pe fer,

Pou ki nou kapav vizionn nou pe progrese,

Ek nouri later parey pou pli tipti,

Ek vremem oule bienet seki a kote,

San ki nou vanite ki rod koze, ek montre,

Ki nou swadizan pli kone.