NAD’N K. MANIKKAM

Lane vini, ale’k enn pons zistwar

Dan latet, dimounn eriz lot lespwar

Memwar mirwar, koz so trale reisit

Ou mem, plor penib oter, bann fayit

Met de kote, montayn regre e remor

Komemor lansantman, dan simp folklor

Sou vie soley, batiz bann nouvo zour

Ek mem labitid, lamor fet lamour

Anbark’ek premie son, nouvo sezon

Renouvle lanbision, mision, vizion

Imortaliz form e kouler bann rev

Promes, zalone san enn demi trev

Liberte, papiyonn linstin bann ner

Krwayan, dir mersi yer, tourn divan ler

Sakenn so bilan, repans lavantir

Resours prezan, sov lintere fitir

La, a-ter ek tou boner ou mizer

Zom, fam, zanfan, fami, a-ker ouver

Ena ki’an roz, ena ek so margoz

Tou manier, nouri zot apoteoz

Douler ou bien-et, ek zot lemosion

Resourse depi lonbri tradision

Mwa, semenn, zour, kares sak ti linstan

Sekinn pase, pa rezwenn, pli divan

Partaz, depi gran larder nou plezir

Tia nouri lantant meyer lavenir

Kristaliz lazwa, an nouvo bonbon

Fer limanite ankor pli mouton

Randevou dan zis 365 soley

Antretan, anou radie tou lorgey

Lor tou paramet, nou drol parkour

Depi liv sakre, fer tou miz-a-zour

Sakenn so lavi, ek sansasion fier

Ouver lizie lor infim sans traver

Latant nwel pe pali koman sandel

Reveyon’si, perdi so natirel

Ki imin rekeyir, an gran silans

Al lwin dan profon larwinn la konsians

Fer sak zour, reviv, ferver Bethleem,

Fasonn douser dimin, an enn lakrem

Sak zour, sezir enn sinser santiman

Konble lavi ek loner bon vivan

Resarz tou simin ki’ankre dan lizir

Donn liniver lasans enn lot sourir

Rekree nou later, enn zardin boner

Efas tou distan rankinn e koler

San ladilter, gard nou simin prop,

Zanfan edit lavi, ek fin amourprop

San ki profi maler, rann lavi dir

Viz nou zenes dan iltim liyn de mir

Anou armoniz fami e peyi

Transport tigit leker dan nou lespri

HapiNiouYea, Bonane, Nouvelan

Ki letan nesan sant nouvo lelan

Revey limanite, ek dign figir

Moul shanti, dan leker, lor tou mizir

Mem lavey, finn perdi so natirel