LIONEL LAJOIE

To sorti lwin

Zoli destin

Tomem nou lien

Depi lorizinn soufrans

To’nn pran nesans

Dan rezistans

To’nn konn maronaz

Dan to ti-laz

Liberte so laraz

Zanfan vinn gran

Kas to lelan

Pa pou lontan

Lindepandans zot koze

Par twa pase

Sanse linite

Pas dan sok, gagn bon

Konsanti, dir non

Lavi dans lor to son

San twa pena nou

Eg, sale, amer, dou

San twa pa kone mem ki’ete gou

To kouma lar

Sakenn inn amenn so par

To sarye nou listwar

Laont, konplex, mepri

Pankor fini

Ankor bizin liber lespri

Lazwa, bote, lamour

Freser lanwit, saler lizour

To desinn lavi so bann kontour

Depi premie fwa

Nou’nn pous lavwa

To ti la,

Langaz Mama,

Lakaz Mama.