TEKS EK TABLO :

NAD’N K. MANIKKAM

Kan tou later revey’ek boner, lavi inond’ek kouler. Laprantisaz, tir laliyn pli finn, tourn pigman, anbeli destin. Grandi dan vertiz aleksandrin, de fobour a kontour alma mater, delikates lorian antrenn mo pider, piritin. An enn saz, lor some liniver, monn get lavi fletrir. Lakoz, larezon fer zom ek panse profon emerze, filozofe dir for, koman rouaz lavi pe mal fouti. Touzour lor santie, terien rode, lite, demele. Zom, perpetiel zelev, anrisi, distrer lide, ver lot bout lorizon. Parey drama, melodi lamizik, ladans lavi, lar sinser, emann depi fonder lavenn. Ekrir, zwe, azir, pintire, defoule, eksprim mister linstin. Kwaki, ‘PARFE’ enn ilizion, li fasil sakenn rant dan lozik laperfeksion. San fin, plin fon, bers douser e mizer imenn. Leker kler, dan pinso, finn verni levolision. De lantre a lizier lavi, LAR pe sizle e kolor lasivilizasion.

Lapintir, enn poezi ki’akrose lor miray letan, fer regar profite, lir.  Profon lektir sirfas ek profonder, LAR devwal plezir nou bann sans. Laket konstan ek devosion dan vag lintelizans, lor plans letan ek zefor bien bine, inn revel la Renesans. Linpresion, ekspresion mir, inn fasonn miltip tandans. Form ek kouler klwazone, ilistre kourb lalimier. Zot inn boulvers nou milion zour ki onet, pir, perver. Lezerte sansiel, laboure’ek gras, depikte sansibilite san blesir, san ofans. De Altamira a Vienna, niyans resi eblouwi, galri panse, lespri e leker. Lekol antik, aktiel, fitiris, tou douser etale lor fasad lemond, koman temwin lekzistans. Zot’inn desinn labim la soufrans ek lib lazwa later. Lindividi soliter, sosiete kolektif, kartie, ek pei, tou enn sel, fer fas menas ki lor letan vinn inevitab. Vizion inn imortaliz rezondet Guernica ek linfini sourir La Joconde. LAR integr, ek so pous bienfeter, soulaz later, nou dinwar e lerla, ranvers lavaper. LAR, koriz nou liniver, ki pe debat dan nouvo krwasans, a lanver/traver. Anou dan sans prop, gerir simin kalver, pou ki zanfan dimin apiye, fleri parfin. Priye, ki pinso kouler libere lor kannva dirab, transparan, akous sezon dibien.  Les zanfan grifone, desine san fer sanblan. Ek gran leker, zot kolorye tou paz fitir lavi. Netway inpirte, refer peizaz kinn tase. Mem an blan, zot va repenn otan miray ki lontan deza, inn kouver ek sagrin grize. Eliminn sirfas ki debord lavi ek nwarte. Zordi zour degradasion ki anvenim bann mers, pe mem anpwazonn LAR ek stratezi komers ek bizines. Lekleraz palet va kapav reinvant meyer latitid ki pou ekler vivan, lib dan plenitid pozitiv. Ek levantayn kiltir ki pe desese lor tou kontinan e losean, LAR san mizir tia bizin pi’antam rol sover, sov lot letan dir.  Anou kriye for, an agresif mirmir; dan lipie sevale, azenou, nou rekeyir; ansam nou konfes regre ek remor. San loner, lanblem, ena toush, san dout kapav kontribie dan konstriksion tablo dimin. LAR, enn vre BARAKA, parski yer ek zordi deza lwin dan dekonb nou memwar. AMEN.