RAM MOHAMED THOMAS

Pravind,

Azordi, to’nn perdi enn sans ki ti ouver ek so lintelizans. Parski vint an apre seki finn pase dan nou zistwar li touzour revoltan ki zame okenn sef gouvernman pa finn vinn de lavan pou koz ek so leker, ek so leker morisien.

Mo pa pe dir twa vinn dir ki gouvernman ek lapolis ti koupab. Si tan ti ena lotopsi, lanket, kont-lotopsi, kont-lanket, zistwar la inn vinn enn galimatia pa kapav demaye. Non, Seki mo pe dir twa si to enn vre Premie Minis, to ti bizin pran to responsabilite me ankor enn fwa nou lepep bien desi.

Ki responsabilite mo pe koze ? Zordi, Kaya finn mor, pa kone kouma, ek seki kone pa pou dir, me twa mem si to kone, mem si to pa kone, to ti kav vinn koze. Koze pou ekskiz twa !

Wi, to pe bien lir, vinn ekskiz twa pou sa ki finn pase dan listwar nou ti zil. Pa seki to’nn fer, to pa’nn fer narye me leta, gouvernman ena responsabilite la vi dimounn dan kaso !

Vinn dir ki bann revolt apre lamor Kaya ti enn paz nwar ek ki an tan ki gouvernman to regrete. To regrete parski mem si lalimier pann fer, kapav zame pou fer, pa ti bizin ena sa dan Moris. Pa ti bizin li mor, pa ti bizin Berger mor, pa ti bizin Ras ti Lang mor ek tou bann dimounn kinn mor dan prizon. Nou pa pe koz britalite, nou pe zis dir dimounn fode pa mor dan prizon, sa mem tou.

Anfin, bef konn so devwar, zom fer le kontrer.

Eleksion sa lane la non ? Be si to ti koze, to enn politisien twa, to ti pou gayn enn mari kapital politik dan bann landrwa kot to feb, ek bann dimounn ki pa abitie vot twa… Lopozisyon ti pou dir to pe fer rekiperasion, pa fer narye. To pa ti pou kas latet, parski to tousel, to mem ti pou premie, ki ti pou vinn de lavan lor enn zafer osi importan pou nou linite nasyonal. To ti ena kapasite dan to lame pou rasanble lepep antie.

Malsans mo frer, seki ti inportan pena linportans, to pann ouver to lizie gete, kouma sa later sek pe refiz dilo.