Enn vibrasion, enn sitiasion,

Jason Lily

Enn refleksion ki pe tourne, dan

Basin mo konsians, ki konsians iniversel.

Lor kouma lerb kot nou ete inn sek, ek nou

Get lerb lot kote miray avek enn lespes,

Vorasite!

Protez nou ti-bout later kot nou ete,

Kapav li enn bon manier viv,

Ki to panse?

Negliz nou mama later, lerb lor ki nou asize,

A enn pwin ki li mor, ou sek net!

Nou kit li, nou rod ayer.

Kot lerb pli ver!

Dan sa meditasion, mo gagn enn zafer ki rakont mwa :

Tan ki ou pa rod lape dan ou,

Ou pou res galoupe, galoup derier saki ou pena,

Rod manz lot manze, alor ki a kote ou,

Ena fri pli mir, pli fre, pli tou!

Ki ou panse?

Zis tou.

Lerb.