CHETAN RAMCHURN

Pavion 4 kouler so lavant inn ogmante

To kone inn ariv sa period lane

Kot fib patriotik pandan 5 zour vibre

Enn indikasyon nou bizin selebre nou linite

Trankilman koz divizion anba karpet nou balie

Me ki lindepandans nou a pe selebre

Kan nou ankor kolonize

Seki oligarsi pa inn kapte

Puisans etranze pe devore

Ki liberte zot koze

Kan bayer de fond krwar pei-la so propriete

Lor travayer so prodiktivite pe diserte

To a krwar dan lepok depandans linn bloke

Alor ki pa pe fouti zere

Ek bann wi-wi so konplisite

Lespri feb li pe manipile

Siven ti dir li dan so sante

“Listwar coolie esklav zot pe bloke”

“Pankor sanze zot mantalite”

Nou lekol an mouton zanfan pe transforme

Efas tras lalit ek rebelion pou kre bann piti formate

Nou pei par dinasti inn akapare

Papa-piti-fami pe domine

Pe begne dan larzan sal ek privilez mal gagne

Dinasti ek chamcha nou Moris pe segne

Institision gangrene par prezans bann los patante

Ziska avion pa pe resi pilote

Plizier sekter dan rouz fonse

Ti entreprener touzour dan mari beze

Sa lane-la 2 fois pavion pou leve

Pou indepandans ek eleksion so simagre

Tou lede fose

Leve pavion, Lalit asterla pe koumanse