LIONEL LAJOIE

Finalman nou reviv mem zistwar

Zame imin aprann so leson

Bel diskour kan pou tro tar

Fer sanblan rod solision

Dimann lelou vey mouton

Zwe rol fou, fer lekouyon

Kan zafer-la eklat ar nou

Peace, drapo blan, apez tansion

Get lipokrizi bat plin

Araze san angaze

Manze-bwar ziska vant plin

Bann mons ki nou angrese

Dan konfor seki nou pa kone

Seki nou pa dakor nou vote

Dan pares liniorans

Atann lezot sanze

Partou mem deroulman

Atraver bann milener

Mem dram, dekor diferan

Mem film zwe, pa mem akter

Depi ki later later

Lalwa pli for, dominer

Pou Lerwa, pou Bondie

Pou pouvwar, pou later

Zoli Deklarasion

Sanse nou ne egal

Lesiel twa to prizon

Tw’avoy rous, to gagn kout bal

To realite, lager total

Avek koudme bann ki fer moral

Vinteiniem siek

Rezim kolonial

Kik plas limanite bafwe

Partou liberte perdi sans

Nou devwar, diboute

Devan lintolerans

Si nou gard silans

Nou konplis soufrans

Kot ena lokipasion

Bizin ena rezistans