JASON LILY

Malez.

JASON LILY

Perdi

Zis tou.

Move letan, move prezaz

Later ti pe swaf, ek lapli inn vini.

Tropik anba dilo, difisil pou respire.

To pa pou trouv mo larm,

Parski li’nn koule li ousi.

Li’nn amare dan lamas later ki’nn antase,

Dan mo koulwar, dan mo salon,

Zis partou.

To pa pou tann mwa kriye ousi,

Parski mo lenerzi inn tom dan drin.

Drin ki ti existe me ki zordi inn bloke ek beton,

                      ek Lom so lide grandioz,

So lide grander.

Mo matla inn ranpli, mo gard-manze ousi,

Mo rimatis leve, ek mo diabet bese,

Akoz pena manze.

Lanatir pe remontre nou sime,

Ki depi lao, lor montagn,

Kan larivier desann,

Li pou ariv ziska lamer.

Dibwa, tol, beton, koltar,

Nanye pa pou aret li,

Li pe repran so drwa, ki nou resi

Konpran ki nou bizin respekte li.

Mersi.