GUILLAUME SILAVANT

Mare nwar, li plis ki saki to pe krwar,

Tonn tann koz li lor radio, 

Me fode to trouv li Po..

Zafer-la so !

Li tas-tas lor lapo,

Li ape manz nou bann laplaz,

So lapeti mari sovaz,

Li bouze li, li al partou li…

Li vwayaz ar Kouran,

Li galoupe kan Lamer na pa kontan.

Li enn viris dan Lamer so disan,

Li pe kontinn avanse aster la mem, pandan ki mo pe ekrir…

Li, li na pa repoze li,

Midi, minwi; li na pa konpran sa li.

Linn devor Bwa de Zamouret so lakot,

Monn trouv sa, monn gagn sok,

Linn kras so pwazon lor Gran-Por !

Mangrov so rasinn ape mor !

Monn panse enn ler inn vini pou nou tou fer enn ti zefor…

Boukou volonter ape lager ar lanfer,

Zot ape patoz-patoze,

Zot ape piose,

Zot ape rod sov tou seki nou bann Bondye inn done…

Lanatir, li ousi li enn Bondye…

Komie fwa eski noun galoupe lor disab dore ?

Komie fwa noun alonze pou les Soley sof nou ar so dife ?

Sato disab inn monte, sato disab inn kraze…

Komie foutbol noun bate apre naze ?

Komie vag noun surfe ?

Mo nepli kapav konte, me seki mo kone,

Seki Losean fer nou kontan…

Seki se enn bann pli gran lazwa nou bann zanfan…

Ki enn promnad Lamer, li apez nou bann tansion,

Ki kan Losean kontan nou son, nou tann so Lovasion…

Nou bizin plis lebra pou nou gagn sa konba-la !

Nou bizin plis leker pou nou kapav sov Mama Lamer…

Li ousi linn malad,

Wakashio pann mem mouy dan nou larad…

Mo lans enn lapel ! Pou tou bann ki anvi ki mare nwar-la fel !

Lavenir, li dan nou lame, me Atansyon,

Fode de lame bate pou fer son,

E se nou tou nou mision !

Se nou responsabilite pou protez nou dilo sale !

Se nou devwar konbat mare nwar !

Se nou Lobligasion konserv seki bon pou nouvo zenerasion !

Lamer…

Lamer, li enn Legliz pou Peser…

Lamer, li donn nou manze dan enn lemond kot tou pe vinn pli ser…

Lamer, li donn rekonfor kan lemond inn kraz lespri ek lekor…

Lamer, li ekrir lor nou leker,

Zame nou pa bliye enn plan Lamer !

Lamer, se nou dekoneksion avek bann tourbiyon,

Pou nou konekte avek nou prop Mister…

Lamer, linn marye avek Later,

Nou mem Zanfan Later !

Nou mem Zanfan Lamer !

To Kapav fer enn diferans…

Pa bliye, Later ek Lamer inn trouv to Nesans,

To Kapav fer enn diferans !

LIEN VIDÉO – https://www.lemauricien.com/opinions/forum/guillaume-silavant-lamer-li-ekrir-lor-nou-leker/368456/