JEAN YVES CHAVRIMOOTOO
Militan politik ek sindikal

Samem ki apel gagn pakrwar. Mr Omnicane inn servi enn mizandemer a 16 militan AKNL, avek parmi 6 manb Komite Nasyonal Rezistans ek Alternativ. Ki kalite toupe misie Omnicane kapav ena pou vinn menas bann militan anti-akaparman de bann fre Rs 75mil, ki sorti san dout depi limazinasion fertil de so bann gran konseye, plis menas pourswit y konpri pou trespassing! Eoula ki sa bann vye rev konservater nostalzik de lepok koulitid ki nou pe sarye lor nou ledo.

Ti pou bon kone lor ki to pe baz twa pou dir ki to pe okip pa zeometrik dan La Cambuse “lawfully”. Eksplik nou dabor kinn ariv to bay agrikol lor sa bann terin piblik-la. Answit dir nou depi kan tonn gagn drwa pou fer devlopman fonsye lor sa bann terin agrikol ki apartenir a leta, donk a tou sitwayin Moris? Pankor trouv okenn prev de to drwa pou devers par santenn tonn beton lor sa bann lespas natirel. Se drwa tou sitwayin sa pei-la pou konn sa bann linformasion-la. Me si to get byen misie Omnicane, tousala li segonder – ki sannla pe lawfully occupy ou pa.

Pozision bann lorganizasion dan lekel mo milite ek pozision bann kamarad militan li kler: “NO TO OMNICANE SMART CITY”. Lobzektif de nou langazman se aret akaparman lespas piblik pou devlopman fonsye ek spekilasion finasye. Nou osi pe milit kont prosesis zantrifikasion ki politik ekonomik inn deklanse depi 2001/2002 ek ki aster inn fini pran bann proporsion alarman. Donk to pou devinn fasilman ki dan alternativ ekonomik ki nou pe propoze pena plas pou Smart City ek sirtou pa selon model ki pe vande par BOI.

Kan nou pe koz konba kont lakaparman lespas piblik/byen komin, li pa zis enn kestion siperfisi ek valer kouma dan to bann Assets. Ena osi tou so kestion ekolozik, so lekosistem ek tou form lavi ki konstitye so lekosistem. Sa ki nou pe koze. Misie Omnicane, to pena kapasite pou evalie larises ki sa reprezante pou lepep Moris malgre tou lepeser makiyaz ver ki to kapav met lor to figir pou kasiet to vre vizaz.

Eski to ena kapasite konpran ki to bilan nepli kapav rezim li a bann indikater sif ki pibliye dan to Annual Report ? Eski to ena kapasite konpran seki vre anze pou nou tizil?

Seki anze se nou sirvi kouma enn lepep lor enn teritwar indepandan. Sirvi, indepandans tousala pa tro rantre dan to bann model mo kone. Ek se pou sa ki mo pa krwar ki to ena kapasite konpran seki dan lintere sa lepep-la.

Green kantite to Green, eski to kapav transann seki tonn venere ziska zordi ek abandonn tou bann model ou plito to masinnri profit maximisation lor ledo lanatir ek travayer ? Eski to konn fer lot manyer ki detrir lanatir ek eksplwat dimounn pou kre sipoze krwasans a enn rit exponansiel ? Nou pa pe koz repackaging sipa ki rebranding ki tonn invante pou kontinye vann to malpropte avek konplisite bann ki ena kontrol politik. Sa bann lamem ki ti touzour to bann fidel serviter ek ki aster to pe anvi balye faypatsankler pou amenn enn lot zenerasion politisien atraver enn renouvelman sponsorize. Enn lespes Rebranding pou fer nou aval mem koulev zean dan enn nouvo packaging.

Seki to pe sey remet an kestion avek to bann menas ek tantativ teroriz bann militan ekolozik ek politik, se pa sinpleman nou liberte mouvman. Se pa selman nou drwa konteste-revandike-propoz model alternativ a destriksion avegle par larzan. Seki to pe remet an kestion, se nou drwa antan ki sitwayin pou reklam ki tou tibout dibyen piblik, patrimwann komin, trezor natirel ki reste, vinn nou leritaz, leritaz nou zanfan ek bann zenerasion fitir. Se osi nou drwa antan ki sitwayin pou vey lor sak form lavi ki ena lor nou teritwar komin ki to pe remet an kestion. Se nou drwa non selman kouma sitwayin, me osi nou drwa antan ki etr imin ki to pe remet an kestion !

Ki to ti panse to pe fer nou per ? Kave misie Omnicane. Bat dan latet ?!