VERONIQUE PAPILLON

Mazine… mazinn lamour. Rapel ki lamour ete. Rapel ki se enn sourir ki fer soley riye, enn sourir ki fer delo briye dan to lizie. Rapel ki li ete.

Rapel inpe ki sa ete kan douser so bann mo kares to leker, kan saler sak silab vinn dormi dan to nam. To tann li sa vag ki vinn kraz lor disab to memwar. Douser…

Eski to santi li sa lame kinn ris twa dan sa saret lapayla ? Eski to santi li sarye twa dan sa kwin kot de leker zanfan zwenn pou zwe kouk ? Ay lila !

Sa mem lame kinn ris twa finn fer twa dekouver premie tranbleman to leker, premie divan ki balie to lespri kouma enn siklonn lor later.

To rapel ? Eski to rapel sa bann zour kot twa tonn vinn lamour ek ki linn kokin twa linn ale ? To leker ti nepli pou twa parski so bann mo ek so lebra ti kouma goyav rouz dan bwa.

Lizie ferme lame ouver, mazinn ki sa ete kan lamour vremem enn dife, enn dife ki brile. Li pa klose li pa fermal. Li zis alime, sofe, san ki li konsime.

Lamour premie, premie lamour. De leker zenes, de zenn mwano bat lezel. Lapli soley zot bataye zot anvole mem si pa kone kot pe ale. Lamour zenes, lamour san zes.