Gran Retnon

Li sagrinan ki finn ena tigit latansion a lansman Lamour an Ekri, tradiksion Liv Lamour Tirukkural par Neekeea Ramen ek Kavinien Karupudayyan, edite par Ledikasion pu Travayer avek prefas Lindsey Collen.

Mo finn extra kontan sa zoli travay ki finn fer par bann oter pou met dan nou langaz pei enn imans klasik literatir mondial. Tirukkural pa propriete enn kominote ou enn relizion ! Se enn tex laik ek iniversel, me li pa detase avek kiltir tamoul, so kontex istorik ek so reyonnman. Enn lot rezon linportans sa tradiksion-la dan nou patrimwann kiltirel partaze : lang Kreol Morisien. Mo konsider zefor bann tradikter ek zot vizion kouma enn kontribision inportan pou nou pei. Depi 50-an, nou soufer pouvwar bann proprieter langaz ek relizion ki zwe kouma gorli loner kominal. Profeser lang ansestral souvan azir kouma premie gorli…

An tan ki ansegnan lang tamoul, Kavinien finn kas enn baryer, dan respe so vokasion donater konesans. Avek led Neekeea, zot bote tradiksion enn kado pou nou peyzaz spiritiel ek literer dan enn lang ek enn stil ki nou tou kapav konpran. Dan lansman liv-la, Zedi dernie Minisipalite Porlwi, Rama Poonoosamy ti ena rezon pou dir ki sa rekey poem-la sorti depi pli ansien lang dan lemond, finn travers bann siek pou vinn dan lang pli nouvo dan nou pei Moris. Nou tou kapav resanti lafors sa lemosion-la !

Mo krwar ki travay bann oter-la merit enn gran Mersi. Tou Moris kapav dir zot Mikka Nandri Vanakkam !